Dla kogo przeznaczony jest załącznik Pit/ZG w formularzu pit 39 ?
Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą, o których mowa w art. 30e ust. 8 i 9 ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą. W załączniku podatnik wykazuje dochody z zagranicy oraz podatek zapłacony za granicą rozliczane w zeznaniu podatkowym PIT-39. Załącznik ten składa się odrębnie dla każdego państwa, w którym uzyskano dochód.

Czy są a jeśli tak, to jakie załączniki do PIT-39 ?
W PIT-39 możliwym do wypełnienia jest następujący załącznik: PIT/ZGGdzie należy podać numer rachunku bankowego aby otrzymać zwrot z PIT-39 przelewem ?
Numer rachunku bankowego podajemy na formularzu:
- ZAP-3 jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym numer PESEL
- NIP-7/CEIDG-1, jeżeli podatnik posługuje się identyfikatorem podatkowym NIP.

Tagi: program pity 2014, pity2014, pit 0, pit-39, edeklaracje, pit 2014, zeznanie roczne za 2014

W jakiej formie można otrzymać zwrot nadpłaty z PIT-39 ?
Stosownie do postanowień art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:
- na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowiązanego do posiadania rachunku bankowego
- w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że żąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.

               

Czy jest taki okres, kiedy nie możemy korygować zeznania PIT 39 ?
Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Czy podatnik ma prawo do skorygowania swojego zeznania podatkowego pit 39 ?
Tak, w tym celu należy złożyć korektę deklaracji wraz z dołączonym pismem uzasadniającym przyczynę korekty.
  

  
Do którego urzędu skarbowego składają zeznanie pit-39 podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

Do którego urzędu skarbowego składają zeznanie pit-39 podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.

               
 
Czy zostanie zachowany termin jeśli zeznanie podatkowe będzie wysłane ostatniego dnia kwietnia 2014 roku, listem poleconym?
Za datę złożenia pit-39 nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

Gdzie składa się zeznanie roczne PIT-39 ?
Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej ( między innymi w formie dokumentu elektronicznego przez Internet, w tym bez konieczności potwierdzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ).
  


Kto wpisuje numer NIP na pit-39 ?
Numer NIP wpisują osoby, które spełniły chociaż jeden z powyższych warunków:
- prowadziły działalność gospodarczą
- były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika)

Kto wpisuje numer pesel na pit-39 ?
Numer pesel wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:
- nie prowadziły działalności gospodarczej
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika)

            

Jaki należy podać identyfikator na zeznaniu pit-39 ?
Składając zeznanie podatkowe za 2014 r. należy pamiętać o prawidłowym wskazaniu identyfikatora podatkowego, obecnie jest nim NIP lub PESEL.

Czy mogę się rozliczyć wspólnie z małżonkiem na picie 39 ?
Nie, formularz pit-39 przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

  


  
Dla kogo przeznaczony jest formularz pit 39 ?
Formularz pit 39 jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r. opodatkowanych na zasadach określonych w art.30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), zwanej dalej ”ustawą”. Podstawa prawna: Art.45 ust.1a pkt 3 ustawy.

Którego dnia można najpóźniej złożyć PIT-39 ?
Podatnik zobowiązany jest złożyć zeznanie roczne PIT-39 do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym czyli w tym przypadku do 30 kwietnia roku 2015.

Czym jest pit-39 ?
Pit 39 jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) na przykład w roku podatkowym 2014.

Licencja na korzystanie z programu PITY 2014/2015 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.