Czy istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z żoną/mężem na PIT 38 ?
Nie, Formularz pit-38 przeznaczony jest wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie.

W jakiej formie można otrzymać zwrot nadpłaty z PIT-38 ?
Stosownie do postanowień art. 77b § 1 Ordynacji podatkowej, zwrot nadpłaty następuje:
- na wskazany rachunek bankowy podatnika, obowiązanego do posiadania rachunku bankowego
- w gotówce, jeżeli podatnik nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego, chyba że żąda zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy.Kiedy nie mamy możliwości skorygowania naszego zeznania podatkowego pit 38 ?
Uprawnienie do złożenia korekty ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą.

Czy podatnik ma prawo do skorygowania swojego zeznania podatkowego pit 38 ?
Tak, w tym celu należy złożyć korektę deklaracji wraz z dołączonym pismem uzasadniającym przyczynę korekty.

Tagi: pity 2014, pit-38, pity 2014 program, e deklaracje 2015, pit 2015, pit-11, rozliczenie pit

               

Który Urząd Skarbowy będzie prawidłowy dla podatnika, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają zeznanie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie Ordynacji podatkowej.

Który Urząd Skarbowy będzie prawidłowy dla podatnika, który ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ?
Podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają zeznanie do urzędu skarbowego ustalonego według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem, według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium.
  

  
Za jaką datę uznaje się datę złożenia pit-38 ?
Za datę złożenia pit-38 nadanego w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego uważa się datę stempla pocztowego.

W jaki sposób mogę przekazać PIT-38 do Urzędu Skarbowego ?
Zeznanie roczne pit-38 można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej ( między innymi w formie dokumentu elektronicznego przez Internet, w tym bez konieczności potwierdzenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym ).

               
 
Który z podatników wypełnia załącznik PIT/zg w PIT 38 ?
PIT/ZG stanowi informację o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik ten składają osoby, które w roku podatkowym uzyskały dochody za granicą, o których mowa w art. 30b ust. 5a i 5b ustawy, podlegające opodatkowaniu w Polsce, do których ma zastosowanie metoda odliczenia podatku zapłaconego za granicą.

Jakie możemy wypełnić załączniki w PIT 38 ?
W PIT-38 możliwymi do wypełnienia są następujące załączniki:
- PIT/ZG
  


Który podatnik ma obowiązek posługiwać się numerem NIP na zeznaniu podatkowym PIT 38 ?
Numer NIP wpisują osoby, które spełniły chociaż jeden z powyższych warunków:
- prowadziły działalność gospodarczą
- były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika)

Kiedy mam wpisać numer Pesel w picie 38 ?
Numer pesel wpisują do zeznania osoby objęte rejestrem PESEL i które w roku podatkowym:
- nie prowadziły działalności gospodarczej
- nie były zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
- nie były płatnikami (zarówno składek na ubezpieczenia społeczne/ubezpieczenie zdrowotne jak i podatku np. z tytułu zatrudnienia pracownika)

            

Jak przelicza się kwoty wyrażone w walutach obcych w celu wpisania ich w zeznanie pit-38 ?
Kwoty wyrażone w walutach obcych, to jest: przychody, koszty, kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, stosownie do art. 11a ustawy, przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, wydatku lub zapłaty podatku.

Kto powinien złożyć PIT-38 ?
Formularz jest przeznaczony dla podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody:
1) z odpłatnego zbycia:
- papierów wartościowych,
- pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
- pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
- udziałów w spółkach mających osobowość prawną,
2) z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

  


  
Zeznanie podatkowe PIT-38.
PIT-38 jest zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym. Składany przez podatników, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych). Podstawa prawna: Art.45 ust.1a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz.361,
Jaki jest ustawowy termin na złożenie PITu-38 do Urzędu Skarbowego ?
PIT-38 należy złożyć do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym czyli w tym przypadku do 30 kwietnia roku 2015.

Licencja na korzystanie z programu PITY 2014/2015 jest bezpłatna. Użytkownik korzystający z programu wyraża zgodę na to, aby program automatycznie uzupełnił w zeznaniu pola nazwy, numeru KRS oraz celu szczegółowego w ramach wniosku o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Dozwolone jest nieodpłatne kopiowanie wersji instalacyjnej programu i przekazywanie innym osobom.